نقاط تعادل بدن

10,000 تومان

شناخت نقاط تعادل بدن شناخت هوشیاری است . آنگاه که خود را هوشیارانه در تجربه کریپالویوگا غرق می کنید ، زمینه ای برای کشف خویشتن فراهم می کنید . بر این اساس ، حرکتهای بدنی را انجام دهید نه به این منظور که در انجام آنها مهارت کسب نمائید ، بلکه در جهت اینکه بر خود آشکار سازید که شما که هستید . با گوش سپردن و اطاعت کردن از خرد بدن خود آغاز کنید و سپس ذهن خود را بر یک آگاهی دو سویه متمرکز گردانید : در برون ، به خود آن حالت بدنی و از درون ، بر درونمایه خود که لحظه به لحظه از طریق تغییرات احساسات ، عواطف و افکار شما رنگ به رنگ می گردد. متمرکز گرداندن ذهن در حالتی آگاهانه و عاری از پیش فرض ها به شما اجازه می دهد تا ذات حقیقی آرامشی که هر تجربه را در آغوش می کشد لمس کنید و زندگیتان بدون آنکه قطره ای از آن از دست برود در جریان باشد .