تمرینات ایزومتریک گردن
این تمرینات کم خطر ترین تمرینات برای تقویت عضلات گردن و کاهش درد گردن میباشد.
 
پخش ویدیو